Deklaracja dostępności

Dostępność strony internetowej

Wstęp

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Grodzisko Owidz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pod adresem http://owidz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-04-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.owidz.pl zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością, chęci wystosowania wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej lub żądania zapewnienia dostępności strony internetowej prosimy
o kontakt.

Osoba kontaktowa:

Marta Leczkowska
tel:+48519849145
kontak@owidz.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-03-26

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i pozostałej infrastruktury.

Budynek administracyjny, w którym znajduje się siedziba Muzeum Mitologii Słowiańskiej, Karczmy Słowiańskiej Na Podgrodziu, kasa biletowa oraz toalety, posiada wejścia bezprogowe oraz dostosowane szerokości drzwi. Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się również w przestrzeni przy amfiteatrze. 

Prawie cały obiekt posiada dostosowane dla osób z niepełnosprawnością podjazdy i trakty komunikacyjne. Utrudnieniem może okazać się jedynie wejście na gród, który usytuowany
na wzgórzu i nie posiada dedykowanych podjazdów. Wejścia do chat słowiańskich na grodzie posiadają wysokie progi.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
z niepełnosprawnością.

Na parkingu przy budynku administracyjnym oraz na parkingu głównym znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla gości z niepełnosprawnością.

Informacja o dostosowaniu obiektu dla osób niewidomych.

Obiekt nie posiada pętli indukcyjnych i oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Do budynku i na cały teren instytucji można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Instytucja nie posiada tłumacza języka migowego.