Ochrona Danych Osobowych

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) GRODZISKO OWIDZ zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi dysponujemy, że:

 1. GRODZISKO OWIDZ – siedziba: 83-211 Owidz, ul. Rycerska 1 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszło wskutek zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, jak również merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
 2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez GRODZISKO OWIDZ – siedziba: 83-211 Owidz, ul. Rycerska 1 w celach określonych przepisami:
  • ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
  • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  • ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
  • prawa cywilnego i gospodarczego.
 3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez GRODZISKO OWIDZ dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na niezbędności wykonania zawieranych z nami umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W wymagających tego przypadkach GRODZISKO OWIDZ ubiegało będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). GRODZISKO OWIDZ deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
  • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do GRODZISKA OWIDZ,
  • marketing usług własnych oraz promowanie działalności GRODZISKA OWIDZ wśród klientów związanych z nami umowami,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności.
 4. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez GRODZISKO OWIDZ, w tym profilowaniu.
 5. Osobom, których dane GRODZISKO OWIDZ przetwarza przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. GRODZISKO OWIDZ przechowywało będzie Państwa dane osobowe:
  • przez okres wskazany w przepisach wymienionych w pkt. 2 niniejszej informacji, gdy przetwarzanie prowadzone jest na podstawie przepisów prawa,
  • przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w naszych zasobach informacyjnych, gdy podstawa przetwarzania jest wypełnienie postanowień umowy lub dokumentowanie operacji gospodarczych,
  • do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy podstawą ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z GRODZISKIEM OWIDZ umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia.
 8. GRODZISKO OWIDZ, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. GRODZISKO OWIDZ wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
  • telefonicznie: 58/53-205-54
  • drogą elektroniczną: grodziskoowidz@gmail.com
  • osobiście w naszej siedzibie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Dyrektor GRODZISKA OWIDZ

Grodzisko Owidz - strona internetowa