Ochrona Danych Osobowych

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ 

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GRODZISKO OWIDZ

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Grodzisko Owidz zapewnia standardy właściwej ochrony danych osobowych określone przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO).Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi dysponujemy, że:

 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Grodzisko Owidz – siedziba: 83-211 Owidz, ul. Rycerska 1, (dalej: GOKiS Grodzisko Owidz), NIP: 5922279852, REGON: 385190798, tel. (58) 53-205-54, e-mail: grodziskoowidz@gmail.com jest Administratorem Danych, w których posiadanie wszedł wskutek zawieranych z Państwem umów, organizowaniem zajęć edukacyjnych, kulturotwórczych, sportowych i rekreacyjnych, prowadzeniem grup twórczych, organizowaniem festiwali, spektakli, koncertów i innych wydarzeń artystycznych, dokumentowaniem operacji gospodarczych, obsługą korespondencji oraz merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg, reklamacji i postulatów.
 • GOKiS Grodzisko Owidz przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
 • w celach związanych z organizacją i przeprowadzaniem festiwali, spektakli, koncertów i innych wydarzeń artystycznych oraz imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym w celach obsługi transakcji płatniczych i rezerwacji biletów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b, e, f RODO),
 • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, względnie rozpatrzenia i załatwienia reklamacji na podstawie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c, e RODO);
 • w celach analitycznych i badania satysfakcji klientów pod kątem optymalizacji procesów ich obsługi oraz zwiększania sprzedaży działań artystycznych, edukacyjnych i rozpowszechniania kultury, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej);
 • w celu przesyłania zaproszeń na imprezy i inne wydarzenia organizowane przez GOKiS Grodzisko Owidz, na podstawie zgody osoby lub w związku z wykonaniem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej);
 • w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych uczestników grup twórczych, uczestników imprez, zajęć edukacyjnych, klientów i kontrahentów, jak również kontaktowania się z tymi osobami w sprawach realizacji ich wniosków, skarg, reklamacji i postulatów, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez wykorzystywanie na terenie administracyjnym obiektów GOKiS Grodzisko Owidz systemu telewizji dozorowej (monitoringu wizyjnego),co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez GOKiS Grodzisko Owidz, w tym profilowaniu.
 • Osobom, których dane przetwarzamy przysługują prawa:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • GOKiS Grodzisko Owidz przechowywał będzie Państwa dane osobowe:
 • przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego
  do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby w razie wycofania zgody przez tę osobę (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach określonych w deklaracji zgody).

Ponadto, przez 3 lata będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów na wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych.

 • Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej,
  w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • podwykonawcom związanym z GOKiS Grodzisko Owidz umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy zapewniające GOKiS obsługę informatyczną, w tym usługi hostingu, podmioty wyspecjalizowane w rezerwacji i sprzedaży biletów drogą elektroniczną.
 • GOKiS Grodzisko Owidz, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
 • telefonicznie: (58) 53-205-54
 • drogą elektroniczną: e-mail: grodziskoowidz@gmail.com
 • osobiście w siedzibie GOKiS Grodzisko Owidz, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

 Dyrektor
GOKiS Grodzisko Owidz